test

Bine ati venit la
Colegiul Medicilor Galati
Bine ati venit la
Colegiul Medicilor Galati

Bine aţi venit !

Colegiul Medicilor Galaţi este o organizatie neguvernamentala, fara scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdictie profesionala si economico-sociala, având ca obiectiv oferirea de garantii pentru societatea civila si pentru stat, în legatură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional si moral ireprosabil.

Plata online

Plătește, cu orice card bancar, fără comision, cotizația de membru și taxele datorate către Colegiul Medicilor Galati

Alegeri pentru comisiile de disciplină de la nivel teritorial și, respectiv, pentru Comisia Superioară de Disciplină a Colegiului Medicilor din România 2023

TERMENI ȘI CONDIŢII

Prezentul document stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui website – www.colmedgl.ro

Scopul Website-ului este de prezentare și promovare a activităților desfășurate la nivelul Colegiului Medicilor GALAȚI.

Vă rugăm să citiţi prezenții Termeni și Condiții, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate înainte de a utiliza Website-ul. Prin accesarea și utilizarea Website-ului, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu al acestor documente și vă asumați angajamentul de a le respecta.

CINE SUNTEM NOI

Colegiul Medicilor Galaţi este o organizație neguvernamentală, fără scop patrimonial, cu obiective profesionale, administrative, de jurisdicție profesională și economico-socială, având ca obiectiv oferirea de garanții pentru societatea civilă și pentru stat, în legatură cu practicarea riguroasă a profesiunii de medic, la un nivel profesional și moral ireproșabil.

Colegiul Medicilor Galați este organizat și funcționează în baza Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, ca organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată

Colegiul Medicilor Galați are personalitate juridică și este autonom în raport cu orice autoritate publică, exercitându-și atribuțiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni. Are ca obiect de activitate în principal aplicarea legilor și regulamentelor care reglementează autorizarea, controlul și supravegherea exercitării profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată, reprezentarea intereselor profesiei de medic și pastrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.

De asemenea, activitatea Colegiului Medicilor Galați se face în baza prevederilor Codului de deontologie medicală, a Statutului Colegiului Medicilor din România, a Deciziilor Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România și a reglementărilor interne de funcționare.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediului social: Galați, str. Domnească nr. 47 (în incinta Universității ”Dunărea de Jos”), județul Galați, România.

Adresă de e-mail:office@gl.colmed.ro

Nr. de tel.:0236.461.104

TERMENI:
„Date cu caracter personal”- înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (art. 4 pct. 1 din RGPD 679/2016).

„Prelucrare”- înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea (art. 4 pct. 2 din RGPD 679/2016).

„Medic“- se referă la persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină, în înțelesul Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

„Solicitant”- se referă la persoanele juridice sau fizice care se adresează CM Galați cu orice tip de solicitare.

„Vizitator”- desemnează orice persoană care accesează și/sau utilizează website-ul http://www.colmedgl.ro

PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Colegiul este titularul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul Website-ului, inclusiv, fără a se limita la: articole, text, fotografii, ilustrații, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii Website-ului pot accesa, descărca şi tipări materialele publicate pe Website, în mod gratuit, exclusiv pentru uz personal şi doar în scop necomercial. Ca urmare a realizării oricăreia dintre aceste acțiuni, vizitatorilor Website-ului nu li se transmite sau recunoște nici un drept, titlu sau nu li se garantează nici un interes legitim cu privire la materialele publicate pe Website.

Nicio secțiune din conținutul Website-ului asupra căreia Colegiul are un drept de proprietate intelectuală nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă, în nici un scop sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al Colegiului.

Prin urmare, vizitatorii Website-ului declară că, prin simpla utilizare a Website-ului înțeleg și consimt să nu copieze, modifice, vândă, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, publice sau să nu creeze lucrări/opere/derivate pe baza informațiilor publicate pe Website.

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI
Prin utilizarea Website-ului vă obligaţi să ne furnizaţi: nume și prenume, o adresă de e-mail, nr. de telefon şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să dăm curs solicitărilor Dvs. în legătură cu activitățile specifice derulate la nivelul Colegiului Medicilor GALAȚI.

Prin utilizarea Website-ului în orice mod și scop, declarați că îndepliniți condițiile prevăzute de lege, respectiv că aveți capacitate de exercițiu pentru încheierea de acte juridice care nasc în sarcina dvs. obligațiile prevăzute în Termeni și condiții, Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
Colegiul nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de daune pe care Vizitatorul Website-ului, Solicitantul, Medicul sau oricare alt terț le poate suferi ca urmarea a utilizării Website-ului în orice mod sau scop sau ca rezultat al îndeplinirii conforme de către Colegiu a oricăreia din obligațiile legale și/sau contractuale care îi revin.

Vizitatorul va utiliza informațiile oferite prin intermediul Website-ului în totalitate pe propria răspundere. Acesta este răspunzător pentru păstrarea confidențialității asupra informațiilor transferate/primite prin intermediul Website-ului și pentru prelucrarea acestora în conformitate cu dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Informațiile de orice tip prezentate prin intermediul Website-ului sunt furnizate de către Colegiu în forma și conținutul în care au fost primite sau preluate, fără modificări. Colegiul nu garantează și nu își asumă răspunderea cu privire la corectitudinea, acuratețea sau actualitatea nici uneia dintre aceste informații.

DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA TERMENII ȘI CONDIȚIILE
Avem dreptul de a revizui şi modifica Termenii și Condițiile în mod ocazional și discreționar.

Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Condițiile, Politica de cookies-uri şi Politica de confidenţialitate, întrucât aplicabilă va fi varianta actualizată a acestora, în vigoare la momentul utilizării Website-ului.

LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA
Utilizarea Website-ului şi încheierea, executarea și încetarea contractelor încheiate cu Colegiul prin intermediul Website-ului vor fi guvernate de legislaţia română.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Website-ului sau cu încheierea, executarea și încetarea acestor contracte se vor soluționa pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Colegiuare loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor”) și a legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

Pentru a cunoaște mai mult detalii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies-uri.

De asemenea pentru orice întrebări sau solicitări privind protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa de E-mail: office@gl.colmed.ro,sau la nr. de telefon 0236.461.104, în zilele de Luni, Marți, Miercuri în intervalul orar 09:00– 15:00, respectiv Vineri în intervalul orar 09:00– 13:00.