Informatii avizare cabinete medicale

Reglementări valabile pentru cabinete medicale individuale; grupate; asociate; societate civilă medicală.

Download cerere avizare CMI
 1. Dosar plic;
 2. Cerere tip;
 3. Dovada dotării minime în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi,
 4. Contractul de grupare/ asociere de cabinete sau, dupa caz, contractul de societate;
 5. Dovada de spaţiu (act de proprietate, de închiriere sau de comodat) si schita spatiului – copii xerox;
 6. Copii ale certificatelor de membru CMR ale medicului/ medicilor titulari si ale medicilor angajati/colaboratori;
 7. Fisa de atributii in cazul medicilor angajati/ colaboratori semnate si parafate de acestia, de luare la cunostinta.
 8. Orar.

ANGAJĂRILE de personal medical cu studii suplimentare se pot face numai în specialitatea medicului ( -lor ) titular ( -i ) de cabinet.

Taxa de avizare/ reavizare a cabinetelor medicale fără personalitate juridică este de 300 lei/medic.

 

Documentele sunt necesare în cazul cabinetelor înfiinţate sub formă SRL sau în condiţiile art. 16 din OG nr. 124/ 1998, republicata

DOWNLOAD
Cerere pentru avizarea cabinetelor de forma SRL (fişier DOC)
Cererea pentru avizarea cabinetelor de forma ONG (fişier DOC)
Pentru a salva, daţi click dreapta şi alegeţi Save Target As… sau Save Link As…

Dosarul privind avizarea cabinetului medical va contine urmatoarele acte:

 1. cererea tip;
 2. cererea organului de conducere – administratorul medic al societatii sau medicul delegat al fundatiei/ asociatie etc. – prin care se solicita avizarea cabinetului medical, cu specificarea adresei si a specialitatilor medicale;
 3. certificatul de înregistrare al societatii la Oficiul Registrului Comerţului si anexa la acesta sau, dupa caz, certificatul constatator referitor la autorizarea desfasurarii activitatii;
 4. actul constitutiv al societăţii ( statut si, dupa caz, contract de societate); şi actele aditionale ulterioare inregistrate la ORC;
 5. dovada deţinerii legale a spaţiului în care urmează să funcţioneze cabinetul/cabinetele medicale si schita spatiului;
 6. declaraţia prevăzută la art.28 lit.b) din Ord. MSF nr. 153/ 2003 prin care: organul de conducere al unităţii se obligă în scris să respecte independenţa profesională si dreptul de decizie ale medicilor şi să angajeze numai personal medico-sanitar autorizat ;
 7. regulamentul de organizare si functionare al cabinetului medical;
 8. fişele de atribuţii ale posturilor; obligatoriu semnate şi parafate de medicul angajat/ colaborator şi având semnătura şi ştampila administratorului sau medicilor asociaţi (prin care se respectă competenţa profesională specifică fiecărei specialităţi ori competenţa medicală, precum şi independenţa profesională şi dreptul de decizie al personalului medical );
 9. orarul de activitate pentru intreg cabinetul medical
 10. hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art.16 din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, republicată;
 11. Copii ale certificatelor de membru CMR ale medicului/ medicilor titulari si ale medicilor angajati/colaboratori;
 12. raportul favorabil privind existenţa dotării minime corespunzătoare activităţilor medicale desfăşurate şi numărul de cabinete, întocmit de comisia de avizare a Colegiului Medicilor Galati

Taxa de avizare este de:

– 300 lei/medic ce activeaza in cadrul SRL-ului/ONG-ului, indiferent de forma de colaborare.