Calcularea punctajului

Conform Deciziei nr. 12/ 2018 a Colegiului Medicilor din România privind reglementarea sistemului naţional de educaţie medicală continuă, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă, precum şi a sistemului procedural de evaluare şi creditare a activităţilor de educaţie medicală continuă adresate medicilor, numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să le acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.

Pentru a respecta principiul continuităţii educaţiei medicale, medicii vor acumula minimum 25 de credite EMC/an.

Calcularea punctajului pentru evaluarea profesională a medicilor membri ai Colegiului Medicilor Galati se face pe o perioada de 5 ani, stabilită în prezent, pentru intervalul ianuarie 2020 – decembrie 2024. În contextul epidemiologic actual, CMR a adoptat Decizia nr. 7/25.06.2021 conform căreia Colegiul Medicilor din România, ca organism de reglementare a profesiei medicale și autoritate competentă în domeniul educației medicale continuă, acordă tuturor medicilor membri ai CMR 40 credite de educație medicală continuă pentru anul 2020, recunoscând pregătirea și activitatea medicală susținută în condițiile excepționale datorate pandemiei COVID 19.

Creditele de EMC pot fi obţinute din:

 • participarea la manifestari științifice naționale, regionale sau locale

 • participarea la cursuri postuniversitare și absolvirea acestora

 • participarea la manifestări științifice internaționale (se acceptă doar creditele EACCME sau cele conferite de AMA)

 • participarea la manifestari știintifice on-line (se accepta o astfel de manifestare la 30 de zile)

 • obţinerea titlului de medic specialist – 40 de credite EMC;

 • obţinerea unui atestat de studii complementare – 30 de credite EMC;

 • obţinerea titlului de medic primar –  40 de credite EMC;

 • obţinerea titlului de doctor în medicina – 40 de credite EMC;

 • obţinerea titlului de master – 30 de credite EMC pentru masterele în domeniul medical;

 • statutul de cadru didactic universitar cu activitate confirmată de instituţia universitară – 40 de credite EMC pe an.

 • pentru activitatea  îndrumătorilor de stagii practice de instruire care nu sunt cadre didactice, dar care sunt cooptaţi pentru susţinerea pregătirii studenţilor, medicilor rezidenţi sau a celor cu competenţe limitate, ori pentru programele de pregătire în vederea obţinerii doctoratului, masteratului, a atestatelor de studii complementare şi a stagiilor de readaptare sau reconversie profesională, se acordă un număr de 40 de credite EMC pe an, în baza unei dovezi care atestă o activitate de cel puţin 40 de ore efective pe parcursul a minimum două luni pe an calendaristic

 • publicarea de articole medicale în publicații catalogate ISI (40 credite/articol), BDI+ (30 credite/articol), BDI tipărit sau electronic (15 credite). Existența a mai multor autori duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate. Se acordă credite numai pentru articolele ştiinţifice medicale publicate sau pentru abonamentele la publicaţii incluse în Nomenclatorul publicaţiilor medicale agreate de Colegiul Medicilor din România, postat pe site-ul CMR.

 • publicarea de carte sau monografie medicala – 40 de credite. Existența a mai multor autori duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate.

 • traducere de carte medicală – 30 de credite. Existența a mai multor traducători duce la împărțirea procentuală a creditelor acordate.

 • studii de farmacovigilență confirmate oficial de Agentia Națională a Medicamentului

 • abonamente la reviste științifice medicale (pot fi luate în calcul cel mult 2 abonamente anual)

Reamintim că, începând din 2019 este necesară efectuarea a minim 25 credite EMC anual, insă pe ultimii 5 ani medicul trebuie sa aibă însumat 200 credite EMC.

Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea şi verificarea respectării obligaţiilor, în următoarele situaţii:

 • la avizarea anuală;
 • cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
 • după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii;
 • la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;
 • la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
 • ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră necesar.